Wielkopolski Ród Nałęczów jest ściśle związany z historią Polski od 966 roku i w całych, ponadtysiącletnich dziejach wydał wielu znakomitych Polaków, ze Stanisławem Nałęcz-Małachowskim, Marszałkiem Sejmu Wielkiego na czele. Ta ścisła łączność z historią narodową trwa, dlatego grupa Nałęczów postanowiła wzmocnić ją przez odrodzenie więzi rodowej, aby z tym większym poczuciem jedności lepiej służyć Ojczyźnie. Powołując Koło Nałęczów, realizujemy myśl śp. Wacława Idzikowskiego, który był inicjatorem tej idei, jej poświęcił prace swego życia i dla jej urzeczywistnienia uczynił specjalny zapis testamentowy.
Statut

I. Postanowienia ogólne

Art.1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Koła Nałęczów, zwane dalej Kołem.

Art.2
Koło działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.3
Siedzibą Koła jest miasto stołeczne Warszawa.

Art.4
Czas trwania działalności Koła jest nieograniczony.

Art.5
Koło posiada osobowość prawną.

Art.6
Koło może należeć i wspólpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i celach.

Art.7
      1) Koło używa pieczęci okrągłej z zapisem u góry w otoku: Koło Nałęczów i u dołu w otoku: Zarząd Krajowy Warszawa. Po środku na tarczy pieczęci umieszczony jest znak graficzny przedstawiający herb Nałęcz, tj. chustę w krąg zawiązaną u dołu.
      2) Znakiem Koła jest pełen wizerunek herbu Nałęcz, a więc: na tarczy w polu czerwonym chusta srebrna w krąg zawiązana u dołu, w klejnocie nad hełmem w koronie panna w sukni czerwonej z przepaską srebrną na głowie, oburącz trzymająca sie rogów jelenich.
      3) Zawołaniem członków Koła jest słowo: Pomłość.

II. Cele i sposoby ich realizacji

Art.8
Koło jest organizacją historyczno-kulturalną, łączącą działalność społeczną członków Rodu Nałęczów zamieszkałych w kraju i zagranicą w celu:
      1) Wzajemnego poznania się, zjednoczenia i reprezentowania wspólnej, ponad tysiącletniej historii, tradycji oraz interesów rodowych;
      2) Udzielania pomocy członkom Rodu, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej;
      3) Skupiania wysiłków na gromadzeniu materiałów archiwalnych rodzin, pobudzania i pogłębiania znajomości historii własnej rodziny, historii Rodu Nałęczów, a nadto wiedzy heraldycznej i genealogicznej;
      4) Rejestrowania, dokumentowania i otaczania opieką zabytków rodzinnych i pamiątek rodowych takich, jak nieruchomości, groby, tablice epitafijne i wszelkich ruchomości związanych z historią Rodu Nałęczów, jako świadectw polskiej kultury narodowej.

Art.9
Koło realizuje swe cele poprzez:
      1) Utrzymywanie łączności między członkami drogą korespondencji, okresowych zebrań, odczytów, komunikatów, seminariów i wycieczek do miejsc związanych z historią Rodu;
      2) Utrzymywanie łączności z organizacjami społecznymi innych rodów polskich, heraldycznymi i historycznymi.
      3) Prowadzenie i wzbogacanie biblioteki oraz archiwum Rodu Nałęczów.
      4) Wydawanie publikacji oraz informatorów rodzin należących do Rodu Nałęczów i informatora Koła "List Okólny".
      5) Udzielanie wsparcia moralnego oraz pomocy materialnej członkom Rodu Nałęczów.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art.10
Do Koła mogą należeć członkowie rodzin noszących herb Nałęcz, w tym kobiety zamężne wywodzące się z Rodu Nałęczów oraz kobiety poślubione członkom Rodu Nałęczów, a także ich dzieci.

Art.11
Do Koła mogą przystąpić osoby mające ukończony 16 rok życia, lecz czynne i bierne prawa wyborcze uzyskują one dopiero po ukończeniu 18 roku życia.

Art.12
Członkami Koła mogą być osoby należące do Rodu Nałęczów a zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie mające obywatelstwa polskiego.

Art.13
Osoba chcąca przystapić do Koła składa pisemną deklarację swej woli, stwierdzającą przynależność do Rodu Nałęczów oraz przestrzegania zasad statutu. Zarząd Krajowy Koła może wprowadzić obowiązek dla osób ubiegających się o przyjęcie do Koła posiadania członków wprowadzających spośród osób już przynależnych do Koła.

Art.14
Decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu kandydata na członka Koła podejmuje Zarząd Krajowy i powiadamia o niej osobę ubiegającą się o członkostwo.

Art.15
Członkom Koła przysługują następujące prawa:
      1) Wchodzą w skład Rady, która jest najwyższą władzą Koła Nałęczów.
      2) Posiadają czynne i bierne prawa wyborcze, z wyjątkiem zastrzeżenia uczynionego w art. 11.
      3) Mogą występować do władz z wnioskami oraz postulatami i winni otrzymywać odpowiedzi.
      4) Mogą uczestniczyć w zebraniach, odczytach, seminariach, wycieczkach do miejsc historycznych Rodu Nałęczów i w obchodach rocznic rodowych.
      5) Mogą uczestniczyć w zjazdach własnych rodzin należących do Rodu Nałęczów oraz zjazdach członków Rodu Nałęczów.
      6) Korzystają ze zbiorów bibliotecznych i archiwalnych Koła.
      7) Otrzymują informatory i komunikaty wydawane przez Koło.
      8) Mają prawo do noszenia odznaki Rodu Nałęczów.
      9) Otrzymują pomoc moralną i mają prawo do pozyskania pomocy materialnej ze strony Koła.

Art.16
Do obowiązków członka Koła należy:
      1) Aktywne uczestnictwo w pracach Koła.
      2) Przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad postępowania moralnego i zgodnego z poczuciem honoru.
      3) Chronienie i utrwalanie spuścizny historycznej Rodu Nałęczów.
      4) Przyczynianie się do zwiększania dorobku kulturowego Rodu Nałęczów.
      5) Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Koła.
      6) Opłacanie składki członkowskiej.

Art.17
      1) Utrata członkostwa następuje wskutek:
            1. Nieprzestrzegania przez członka ogólnie przyjętych zasad moralnych;
            2. Działania na niekorzyść Koła i nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu i uchwał władz Koła;
            3. Długotrwałego, dłuższego niż dwa lata braku aktywności;
            4. Utraty zdolności do czynności prawnych;
            5. Pisemnego wniosku członka o skreślenie z rejestru członków Koła;
            6. Śmierci członka.
      2) Decyzje o ustaniu członkostwa podejmuje Zarząd Krajowy.
      3) Osobie skreślonej z rejestru członków w ciągu 90 dni od daty otrzymania powiadomienia przysługuje prawo odwołania się do Rady Koła Nałęczów.

IV. Władze Koła

Art.18
1) Władzami Koła Nałęczów są:
Rada Koła Nałęczów
Komisja Dobrego Poządku
Zarząd Krajowy.
2) Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.
3) Uchwały władz Koła zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosu, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu i likwidacji Koła.

Art.19
1) Naczelną władzą Koła jest Rada Koła Nałęczów, zwana dalej Radą.
2) Do kompetencji Rady należy:
      1. Wybór starosty Koła Nałęczów oraz odwoływanie go z jego funkcji poprzez votum nieufności.
      2. Wybór członków Zarządu Krajowego.
      3. Wybór członków Komisji Dobrego Porządku.
      4. Zakreślanie głównych kierunków działalności Koła.
      5. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
      6. Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Krajowego, w szczególności w sprawie skreślenia z rejestru członków lub też innych, w których stroną jest członek zarządu.
      7. Podejmowanie uchwał większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych w sprawach dotyczących zmiany statutu lub likwidacji Koła.
3) Rada uchwala wewnętrzny regulamin działania, obejmujący również formy pracy środowiska członków poza siedzibą Koła.
4) Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4 lata.
5) Posiedzenia Rady z własnej inicjatywy zwołuje starosta i im przewodniczy.
6) Starosta jest zobowiązany zwoływać posiedzenie Rady w terminie jednego miesiąca na wniosek Komisji Dobrego Porządku lub 25% członków Rady.
7) Jeśli liczba członków przekroczy 50 osób, starosta może zwołać posiedzenie Rady w składzie delegatów. Delegatem jest osoba, która otrzymała co najmniej od 5 członków Koła pisemne upoważnienie do reprezentowania ich interesów na posiedzeniu Rady oraz głosowania w ich imieniu. Mandat delegata jest ważny na okres 4 lat.
8) Rada upoważniona jest do przyznawania wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Koła.

Art.20
1) Komisja Dobrego Porządku jest organem kontroli wewnętrznej Koła.
2) Komisja Dobrego Porządku liczy od 3 do 5 członków. W razie zdekompletowania składu w okresie kadencji Komisja drogą kooptacji może uzupełnić swój skład do tej ilości członków, jaka została wybrana na ostatnim posiedzeniu Rady Koła Nałęczów.
3) Komisja Dobrego Porządku ze swego składu wybiera przewodniczącego i sekretarza.
4) Do kompetencji Komisji Dobrego Porządku należy:
      1. Przeprowadzanie co najmniej raz do roku kontroli działalności finansowej i gospodarczej Zarządu Krajowego.
      2. Rozstrzyganie spraw spornych wewnątrz Koła.
      3. Składanie staroście Koła wniosków o zwołanie Rady.
      4. Zgłaszanie Zarządowi Krajowemu wniosków i opinii w sprawie przyznawania pomocy materialnej.
5) Komisja Dobrego Porządku uchwala wewnętrzny regulamin działania.

Art.21
1) Zarząd Krajowy składa się z 5 do 9 członków.
2) Zarząd Krajowy na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona pisarza i skarbnika oraz w miarę potrzeby jednego lub dwóch podstarościch i archiwistę. Kandydatów do objęcia określonych funkcji w Zarządzie rekomenduje starosta.
3) Zebrania Zarządu Krajowego zwołuje starosta, on też im przewodniczy, choć może upoważnić do wykonywania tej czynności innego członka zarządu.
4) Zebrania Zarządu Krajowego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
5) Zarząd Krajowy uchwala wewnętrzny regulamin działania.

Art.22
Zarząd Krajowy:
1) Kieruje bieżącą działalnością Koła.
2) Reprezentuje Koło na zewnątrz.
3) Przyjmuje członków Koła.
4) Podejmuje decyzje o skreśleniu z rejestru członków, stosownie do postanowień art. 17 ust. 1.
5) W okresie kadencji może uzupełniać swój skład przez kooptację do 1/3 swego stanu liczbowego określonego przez statut. Kandydatów na członków Zarządu rekomenduje starosta.
6) Podejmuje decyzje o współpracy lub przystąpieniu Koła do innych organizacji o podobnym charakterze i celach działania.
7) Zarządza majątkiem Koła, udziela pełnomocnictw i określa ich zakres.
8) Przyjmuje darowizny, spadki i zapisy.
9) Powołuje sekcje lub zespoły badawcze.
10) Podejmuje decyzje o udzieleniu pomocy materialnej.
11) Przeprowadza likwidację Koła stosownie do uchwały Rady Koła Nałęczów.

Art.23
1) Do zaciągania zobowiązań finasowych Koła konieczna jest akceptacja starosty lub podstarosty wraz ze skarbnikiem, bądź też pełnomocnika powołanego w tym celu przez Zarząd Krajowy.
2) Oświadczenie woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba na podstawie udzielonego jej w wyniku podjętej uchwały pełnomocnictwa.

V. Majątek i fundusze Koła

Art.24
1) Majątek Koła stanowią:
      1. Dotacje osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych.
      2. Darowizny, spadki, zapisy.
      3. Dochód z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych.
      4. Dochody z działalności gospodarczej.
      5. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
      6. Dochody ze składek członkowskich.
      7. Dochody z innych wpływów.
2) Majątkiem i funduszami Koła zarządza Zarząd Krajowy.

VI. Rozwiązanie Koła

Art.25
1) O rozwiązaniu Koła decyduje Rada Koła Nałęczów uchwałą podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2) Jeśli Rada nie postanowi inaczej, majątek i fundusze Koła po jego rozwiązaniu przechodzą na rzecz Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Warszawie.
3) Likwidację Koła przeprowadzają wyznaczeni przez Radę członkowie Zarządu Krajowego.


Początek